Żywiec JUTRA

Działania edukacyjne są aktywnością organizacji odpowiedzialnych społecznie. Często stają się istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju organizacji, która wspiera zmiany społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa. Biznes posiada duży potencjał wpływu społecznego, który warto wykorzystać w pozytywny sposób. Połączenie zaangażowania przedstawicieli biznesu i innych sektorów tj. organizacji pozarządowych, administracji czy środowiska akademickiego podnosi jakość i zwielokrotnia efekty. Projekty promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie odpowiedzialnych inicjatyw wspierają przyszłość z punktu lokalnego jak i globalnego. Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR z ang. Corporate Social Responsibility), jak również promowanie i szanowanie zasad funkcjonowania firmy rodzinnej zaowocowały rozpoczęciem naszego dodatkowego projektu, który łączy się z naszą misją, wizją i wartościami przedsiębiorstwa. Nowy projekt, którym chcemy zarazić mieszkańców Żywca podjęliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, które działa i pomaga od 20 lat. Rozpoczynamy cykl spotkań pod nazwą Żywiec JUTRA na rzecz lokalnej społeczności. W ramach naszego projektu będziemy organizować i wspierać działania edukacyjne oraz rozwojowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w taki sposób, aby wzmocnić przyszłość naszej miejscowości. Szkolenia, warsztaty, wykłady, które chcemy, aby odbywały się systematycznie mają rozwinąć najmłodszych, dać dodatkowe wsparcie ich rodzicom, a przede wszystkim wzmocnić wartość rodziny, jako fundamentu szczęśliwego życia. Projekt Żywiec JUTRA będzie różnorodny! Nasze spotkania odbywać się będą w różnych miejscach – najlepszych dla danego tematu i klimatu warsztatów. Zajęcia będą dotyczyły różnych zagadnień – najważniejszych dla dzieci i ich rodziców. Do wspólnych spotkań zapraszać będziemy różne osoby, abyśmy wspólnie rozwijali swoje umiejętności, zdolności, wiedzę i doświadczenia, a przede wszystkim promowali najważniejszą życiową wartość – rodzinę. Projekt, do którego zapraszać będziemy również różne organizacje i instytucje zakłada podjęcie i realizowanie przez nasz Zespół wszelakich działań, tak aby lokalna społeczność otrzymała od naszej firmy wartość dodaną. Nakierowanie naszego projektu na rodzinę związane jest również z faktem, iż nasza organizacja jest Firmą Rodzinną, co zostało uhonorowane w bieżącym roku Wyróżnieniem w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo w Konkursie Firma Rodzinna Roku 2016. Tytuł zobowiązuje! Dlatego w naszym harmonogramie rozwoju CSR po wprowadzeniu Ogólnopolskiego Programu Karty Dużej Rodziny pojawił się projekt edukacyjny skierowany do dzieci i ich rodziców Żywiec JUTRA. Będzie on systematycznie dostosowywany do potrzeb lokalnej społeczności kierując się  ważną dla nas zasadą „work – life balance”, którą chcemy świadomie promować w naszej małej ojczyźnie. Celem projektu edukacyjnego Żywiec JUTRA jest przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń społecznych, aby efektywnie wpłynąć na pozytywną metamorfozę grupy docelowej – dzieci, rodziców –  rodzin jako całości. Promowanie profilaktyki, twórczości, kreatywności, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, czy podnoszenia świadomości w kwestiach społecznych, ekologicznych, technologicznych i zdrowotnych jest głównym zadaniem naszego projektu. Docierać z przekazem edukacyjnym do lokalnej społeczności będziemy wszystkimi możliwymi kanałami – wydarzeniami na profilu FaceBookowym, stronie internetowej, w lokalnej prasie, czy plakatami wywieszanymi w naszym mieście. Chcemy efektywnie podzielić się z rodzinami naszą wiedzą, doświadczeniem oraz zdolnościami trenerów angażowanych do projektu, tak aby zwiększyć nasz realny wpływ na stan polskiego społeczeństwa. Do zadań o charakterze organizacyjnym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Pozyskiwanie organizacji, trenerów, instruktorów do prowadzenia zajęć
 • Koordynowanie spotkań, szkoleń, warsztatów
 • Czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją projektu
 • Projektowanie i promowanie cyklicznych warsztatów w mediach
 • Dbałość o prowadzenie niezbędnej dokumentacji i foto – relacji

Do zadań o charakterze merytorycznym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Kierowanie dyskusją podczas spotkań
 • Inspirowanie uczestników do aktywnego udziału
 • Podsumowywanie spotkań, szkoleń, warsztatów
 • Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych działań
 • Tworzenie zwartego zespołu trenerskiego do współpracy w ramach projektu
 • Tworzenie więzi funkcjonalnych i osobowych między organizatorami, współorganizatorami, a uczestnikami
 • Kształtowanie atmosfery życzliwej współpracy i pomocy wzajemnej
 • Kształtowanie u organizatorów i współorganizatorów postaw innowacyjnych i woli ciągłego doskonalenia proponowanych spotkań, szkoleń, warsztatów

Do zadań o charakterze edukacyjnym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień
 • Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy oraz sztuki plastyczne
 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia przynależności społecznej – do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty lokalnej i narodowej
 • Budowanie systemu wartości wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie i nauce o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • Wspomaganie rodziców w rozwijaniu wiedzy na temat dietetyki, profilaktyki, aktywności sportowej u dzieci
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci i rodziców

Metody, które będą wykorzystywane w tym projekcie:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Burza mózgów
 • Case study
 • Praca w grupach
 • Ćwiczenia

Mamy nadzieje, że nasz nowy projekt, który realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej wpisze się w kalendarz wydarzeń lokalnych, a korzyści ze spotkań dla uczestników będą satysfakcjonujące i wzmocnią filary każdej rodziny, a tym samym umocnią Żywiec JUTRA.

Menu