Działania edukacyjne

Taka o to historia…

Zakład Fotograficzny u Jarka jest mikroprzedsiębiorstwem, które zostało założone w 1982 roku przez Jarosława Deka. Od chwili, gdy powstał zakład stacjonarny (1990 rok) właściciel firmy podjął decyzję o podjęciu działań edukacyjnych. Choć w tamtych latach nie było to popularne oraz nie cieszyło się pozytywną opinią wśród innych zakładów fotograficznych (uważali, że takimi działaniami kształci się konkurencje) nie zraziło to ani właściciela ani zespołu pracowniczego do dzielenia się wiedzą i szerzenia działań edukacyjnych w lokalnym środowisku. Warto zaznaczyć, iż Jarosław Deka został wychowany w idei dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem – w Jego rodzinie przygotowanie pedagogiczne mieli: babcia, dziadek, mama oraz tata, co wpłynęło na Jego otwartość do życia i promowania idei podnoszenia wiedzy i umiejętności młodych ludzi. Początek lat 80-tych, kiedy zakładana była firma, nie był to czas sprzyjający ludziom, mającym pomysł na własny biznes. Trudności administracyjne i systemowe towarzyszyły przedsiębiorcom na każdym kroku. Niełatwo było także prowadzić równolegle działalność edukacyjną. Jednakże Jarosław Deka zawsze potrafił znaleźć czas, aby organizować warsztaty, prowadzić zajęcia fotograficzne w klubie osiedlowym, był członkiem jury konkursów fotograficznych oraz komicji oceniających. Był założycielem filmowego klubu dyskusyjnego, jak również koła fotograficznego przy osiedlowym klubie w Żywcu. Były to działania, które wynikały z poczucia konieczności dzielenia się swoją wiedzą z osobami, które chciały fotografować. W wyniku wielu zmian społeczno – ustrojowych, sytuacja młodych ludzi pragnących podjąć pracę w zawodzie fotografa, często jest skomplikowana. Szkoły zawodowe nie posiadają odpowiednio wykwalifikowanej kadry, nie mają warsztatu do prowadzenia praktyk. Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego poszukiwania zakładu, który będzie spełniał wymogi dotyczące prowadzenia edukacji zawodowej. Niewiele zakładów decyduje się na podjęcie swoistego wyzwania, jakim jest skuteczne kształcenie uczniów we własnym zakładzie. Foto u Jarka posiada odpowiednią bazę dydaktyczną (tradycyjna ciemnia, sprzęt foto, studio), którą stale dostosowuje do potrzeb programu nauczania.

 

Korzyści dwóch stron…

Dzielenie się wiedzą i nauka pasjonatów fotografii dużo daje dwóm stronom. Nasi uczniowie wzbogacają swoimi umiejętnościami branże fotograficzną, biorą czynny udział w konkursach i działają społecznie. W misji naszej firmy chcemy przekazywać wiedzę zawodową, ale również uczyć młodych ludzi wartości społecznych, uwrażliwiając ich na potrzeby innych. Zależy nam, aby wspomóc ogólny rozwój młodzieży, która często ma utrudniony start w dorosłe życie. Staramy się uwrażliwić młodych ludzi na piękno i estetykę wspierając ich rozwój zawodowy i osobisty. Foto u Jarka od 34 lat pomaga innym, wspiera potrzebujących, angażuje się w lokalne eventy. Początkowo nie była to pomoc opisywana przez firmę na bieżąco, jednak od niedawna Foto u Jarka chwali się swoimi dokonaniami, czym chce zachęcić również innych do wzmocnienia działań w ramach CSR. Projekty w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, o którą tak dbamy i wartości jakie pielęgnujemy w naszym przedsiębiorstwie opisujemy na bieżąco na stronie internetowej: http://fotoujarka.pl/o-nas/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/

 

Edukacja zawodowa…

Działania edukacyjne, które dominują w naszym zakładzie związane są przede wszystkim z kształceniem praktykantów i uczniów. Do tej pory udało nam się wykształcić kilkudziesięciu praktykantów oraz dwunastu uczniów. W naszej firmie znaleźli się również uczniowie, którzy odbyli praktyki z policealnych klas fotograficznych i graficznych. Zakład co rok czynnie uczestniczy w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym dniu młodzież z różnych placówek odwiedza firmę, aby zobaczyć jak przebiega dzień pracy w zakładzie fotograficznym. Edukacja zawodowa przebiega zgodnie z planem nauczania nakreślonym przez instytucje oświatowe. Podczas odbywania się praktyk są podejmowane czynności z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej. W naszym zakładzie uczniowie mogą zgłębić wiedzę z zakresu historii fotografii, uczyć się podstaw fotografii pracując w ciemni, a także poznać najnowszą obróbkę cyfrową i graficzną fotografii.  Elementem kształcenia są także wyjścia na wystawy fotograficzne. Z racji faktu, iż Foto u Jarka, to mikroprzesiębiorstwo, załoga: uczniowie i pracownicy tworzą jeden mechanizm. Etatowi pracownicy są obligatoryjnie zobowiązani do współrealizacji programu nauczania i doskonale wywiązują się ze swoich zadań związanych z wdrażaniem praktykantów i uczniów do pracy w zawodzie fotografa i grafika. Pracownicy przez szereg lat, kiedy zakład niemalże stał się placówką edukacyjną, w sposób perfekcyjny opanowali cały cykl związany z prowadzeniem kształcenia. Dzięki wypracowaniu pewnego schematu działań, poszczególne etapy edukacji młodzieży są dla pracowników ułatwieniem w codziennych zadaniach. Mimo, iż główny ciężar edukacji leży na właścicielu zakładu, należy wspomnieć, że prowadzenie kształcenia uczniów, przynosi także satysfakcję pracownikom, którzy mogą także swoją wiedzę i doświadczenie przekazywać młodzieży. Uczniowie pod okiem pracowników nabywają umiejętności pracy w studio, pracy z modelami, organizacji pracy w plenerze, a także zdobywają wiedzę z zakresu posługiwania się urządzeniami specjalistycznymi (zaawansowany sprzęt fotograficzny, fotolab, a także obsługa profesjonalnych programów graficzny i inne.)Bardzo często relacje pracownik – uczeń z czasem przeradzają się w relacje współpracownicze, a uczniowie po zakończeniu edukacji utrzymują stałe kontakty zarówno z pracownikami, jak i zakładem. Każdy praktykant prowadzi zeszyt przedmiotowy. Uczniowie otrzymują zadania praktyczne, które są omawiane i oceniane. Codzienne funkcjonowanie w zakładzie wymaga stałej pracy nad wzbogacaniem swojej wiedzy przez uczniów. Braki wiadomości utrudniają pracę i komplikują proces kształcenia, dlatego też wszelkie zauważalne niedociągnięcia w zakresie wiedzy są eliminowane na bieżąco. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań, rozwiązywania problemów. Zarówno właściciel, który jest także nauczycielem, jak i pracownicy są w tych kwestiach dyspozycyjni i służą pomocą. Wiedza teoretyczna sprawdzana jest na bieżąco poprzez zadawanie pytań, testy, zadawanie zadań pisemnych. Pracą końcową uczniów jest przygotowanie albumu fotograficzne z własnymi pracami. W albumie znaleźć muszą się zdjęcia portretowe, fotoreportażowe, zarówno studyjne i plenerowe. Praca prezentowana jest przed komisją egzaminacyjną, decydującą o uzyskaniu zawodu. Należy powiedzieć, że uczniowie Jarosława Deki mają zawsze bardzo wysokie oceny przyznawane przez niezależną komisję egzaminacyjną. Fotografowie kształcący się w Foto u Jarka, dzięki staranności prowadzenia procesu kształcenia, to specjaliści, którzy bardzo często doskonale rozwijają swoją karierę zawodową. Prowadzenie czynności edukacyjnych powoduje, iż czujemy satysfakcję z dobrze przeprowadzonych działań i przekazanej wiedzy, wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy wkładanej w prowadzenie procesu kształcenia, wzrasta wartość markinaszej firmy. Jest ona postrzegana jako jednostka o wysokim prestiżu i renomie. Świadczyć o tym może powiększające się z roku na rok grono kandydatów na uczniów, chcących podjąć praktyczną naukę zawodu u Mistrza Jarosława Deki. Taka sytuacja wpływa pozytywnie na wszystkie aspekty prowadzenia działalności, od wzrostu poczucia lojalności wobec zakładu przez pracowników, poprzez wizerunek firmy w lokalnym środowisku, aż po zyskiwanie klientów strategicznych i podpisywanie ciekawych kontraktów. Jak dotąd nie prowadzono w zakładzie specjalistycznych badań dotyczących powiązania prowadzenia działań edukacyjnych a rozwojem firmy, ale z obserwacji własnych na przestrzeni kilkunastu lat, wnioskować możemy, że ten związek jest ścisły, a obrana strategia przynosi korzyści praktykantom, uczniom, a nam ogromną satysfakcję.      

Menu